ป.ป.ช.เดินหน้าเปิดโครงการ STRONG

-ฉะเชิงเทรา ป.ป.ช.เดินหน้าเปิดโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดฉะเชิงเทรา

     วันที่ 17 ก.พ. รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กล่าวว่า ในฐานะที่ป.ป.ช.เป็น องค์กรหลักในการต่อต้านกรทุจริตของประเทศไทยได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ที่กำหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)" และพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
    โครงการ "STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต" เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3ในยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นการสร้างสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักความพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้นการทุจริต 

ซึ่งโครงการ "STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต" ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียงมาใช้ประกอบหลักการต่อต้านการทุจริตอื่น ๆ เพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตให้เกิดขึ้นของปัจเจกบุคคล และประยุกต์โมเดล"STRONG" ของรศ.ดร. มาณี ชยธีรนุวัฒศิริ อันประกอบด้วย พอเพียง (Sufficient:S) โปร่งใส (Transparent:T) ตื่นรู้ (Realise:B) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O) ความรู้ (Knowledge:N) และเอื้ออาทร
(Generosity:G) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนโปร่งใสไร้การทุจริต โดยมีกระบวนการเผยแพร่ หลักการ "STRONG" ไปสู่ชุมชนด้วยการสร้างโค้ช (Coach) ที่มีความสามารถและทักษะเพื่อเป็นตัวแทนของ สำนักงาน ป.ป.ช.ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต และหลักการจิตพอเพียงด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
    ซึ่งจะช่วยให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริต
อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต่อต้านทุจริตในสังคมไทย 
** สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ กองบรรณาธิการข่าว รายงาน

----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น