กระบี่เปิดกิจกรรม"ตักแรกที่พรุเตย"Kickoff ปรับพื้นที่โคกหนองนาโมเดลจังหวัดกระบี่

-จังหวัดกระบี่เปิดกิจกรรม"ตักแรกที่พรุเตย"Kickoff ปรับพื้นที่โคกหนองนาโมเดลจังหวัดกระบี่


วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม"ตักแรกที่พรุเตย"Kickoff ปรับพื้นที่โคกหนองนาโมเดลจังหวัดกระบี่ ณ บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓ ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม โดยมีนายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม กล่าวรายงาน
 

นายสงัด พืชพันธุ์   พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าจังหวัดกระบี่ ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่"โคกหนองนาโมเดล" ให้อำเภอคลองท่อม จำนวน 323 ราย มากที่สุดในจังหวัดกระบี่ จำแนกเป็นพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน149 รายพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 167 ราย พื้นที่ 10 ไร่ จำนวน 1 รายและพื้นที่15 ไร่ จำนวน 6 ราย โดยกำหนดกิจกรรมที่อำเภอต้องดำเนินการตามโครงการจำนวน 3 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมที่ 2การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบระดับตำบลและระดับครัวเรือน กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร ผู้ว่างงาน บัณฑิตจบใหม่  กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและกิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล
 

ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมที่ 2การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบระดับตำบลและระดับครัวเรือน การดำเนินงานในพื้นที่นี้ ถือเป็นจุดแรกของอำเภอคลองท่อมและจังหวัดกระบี่ซึ่งจะต้องมีการปรับที่ดินของผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามแนวคิดโคกหนองนาโมเดลเพื่อให้พื้นที่มีน้ำและดินที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตามหลักภูมิสังคม ดังนั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงการเริ่มต้นของการดำเนินกิจกรรมและเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชนชาวอำเภอคลองท่อม  อำเภอคลองท่อมจึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ จัดให้มีพิธีเปิด "ตักแรกที่พรุเตย"
kickoff การปรับพื้นที่โคกหนองนาโมเดลจังหวัดกระบี่" ในพื้นที่ขนาด 3 ไร่ ของ นายสุนทร เพชรฉวาง บ้านพรุเตย ตำบลเพหลาซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการกระทำพิธีเปิดการนำเสนอภาพจำลองในการปรับพื้นที่ของนายสุนทร เพชรฉวางครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ การปักหมุดแนวบริเวณที่จะปรับพื้นที่การปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10และการปรับพื้นที่ของผู้รับจ้าง  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
  เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลของอำเภอคลองท่อมและจังหวัดกระบี่ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอให้ประชาชนทุกคนได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระราชทาน ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโครงการ“เศรษฐกิจพอเพียง...จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้...”

----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น