กระบี่ ส่งทีมนักรบชุดขาว” 9 คน เสริมทัพ จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดกระบี่ ส่งทีมนักรบชุดขาว” 9  คน  เสริมทัพ จังหวัดสมุทรสาคร

 ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการiร่วมส่งและให้กำลังใจ
วันที่ 14 ก.พ.64 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิทนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ น.พ.สุพจน์ ภูเก้าล้วนผอ.โรงพยาบาลกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการคณะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมส่งทีมสอบสวนโรค (CDCU)  ออกเดินทางไปยัง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ประกอบด้วย ทีมดูแลผู้ป่วย ทีมสอบสวนโรค(CDCU) ทีมเฝ้าระวังเชิงรุก และรถพยาบาลกู้ชีพระดับ ALS พร้อมพนักงานขับรถรวมบุคลากรที่ปฏิบัติงานดังกล่าว  รวมจำนวน 9 คน ประกอบด้วยนางสุภาพร  ลิ่มบุตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กระบี่, นางรำไพ ตั้งไตรทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กระบี่, นางสาวเบญจพร ว่องเกษฎา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กระบี่, นางนงนุช บุญส่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กระบี่,

นายนพรุจ สัมมาชีพพนักงานขับรถรพ.กระบี่, นายภูวสิษฐ์ บุญทองแก้ว นักโภชนาการปฏิบัติการ รพ.ปลายพระยา,นายเพชรรัตน์ กี่บุตร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ปลายพระยา, นางสาวปัณจ์กนิษฐ์ พรหมรักษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ปลายพระยา,และนางสาวณัฏฐณิชา ศรีจันทร์ทองนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ปลายพระยา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าว่า สืบ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (ระลอกใหม่ที่มีการติดเชื้อในแรงงานต่างชาติ เกิดการแพร่ระบาดออกไปในวงกว้างในจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและแพร่ระบาดในวงกว้างไปยังจังหวัดใกล้เคียงและกระจายไปทั่วประเทศทำให้การดำเนินงานเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปด้วยความยากลำบาก  และต้องใช้บุคลากรสาธารณสุขเป็นจำนวนมาก  -ขณะที่จังหวัดกระบี่พบผู้ป่วยรายใมหม่ 8 คน ไม่พบผู้ป่วยมาเป็นเวลา51วัน ทางสาธารสุขจังหวัดกระบี่ และรพ.กระบี่ จึงได้ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีผู้สมัครใจเข้าร่วมครบตามจำนวนที่ต้องการ โดยนักรบชุดขาวทั้งหมดออกเดินทางจากจังหวัดกระบี่ ในวันนี้ ( 14 กุมภาพันธ์ 2564)โดยจะร่วมปฏิบัติงาน.oจังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่ 15 – 20 ก.พ.64 เมื่อเสร็จภารกิจจากจังหวัดสมุทรสาครแล้วจะเดินทางกลับถึงจังหวัดกระบี่ ในวันที่21 กุมภาพันธ์ 2564 และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรค โดยการกักตัวและตรวจหาเชื้อเป็นเวลา14วันต่อไป
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น