สตูล จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี

-สตูล จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ปี 2564

         นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” จังหวัดสตูล ประจำปี 2564 โดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอ จาก 7 อำเภอ ผู้นำ อช. /อช. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้วันที่ 28 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละ เข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล อ่านสารรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย และมอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาพัฒนาชุมชน/ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน 14 ราย พร้อมพบปะให้กำลังใจแก่อาสาพัฒนาชุมชน และขอให้ช่วยกันป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในพื้นที่ และได้ฝากนโยบายเน้นหนักวาระ 5 ส. เมืองสตูล น่าอยู่ น่าเยือน อย่างยั่งยืน ขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเพื่อจังหวัดสตูล หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานอาสาพัฒนาชุมชน/ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 อีกด้วย สำหรับอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการประสานการทำงานระหว่างผู้นำองค์กรชุมชนและภาคีการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ อาทิ การสำรวจข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) การจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชน การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ไขปัญหายาเสพติด การส่งเสริมอาชีพและ OTOP ซึ่งในการดำเนินงานตามภารกิจนั้น อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ได้ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ตามบริบทของพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่มีงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจ
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น