องคมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42 จังหวัดสตูล

สตูล องคมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42 จังหวัดสตูล

         พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  โดยมีนายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

  โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน จากนางสุพรรณนา แก้วเพิ่มพูน ผอ.โรงเรียนฯ ทั้งนี้โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดดโควิด19ในสถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนแบบ On site และการฝึกวิชาชีพแก่นักเรียน ซึ่งองคมนตรีได้เน้นย้ำให้ทางโรงเรียนดูแลเรื่องความสะอาด เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีในสถานศึกษา มีการจัดสถานที่สำหรับให้นักเรียนได้มีที่อ่านหนังสือบริเวณหอนอนทั้งชาย-หญิงให้เพียงพอ 

          จากนั้นองคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารศิระ ชั้น 2 จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีการแสดงผลงานของนักเรียน การฝึกวิชาชีพให้แก่นักเรียนสาขาต่างๆเช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในด้านวิชาชีพ สำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต  รวมทั้งได้พบปะและให้โอวาสแก่นักเรียน ณ หอประชุมเย็นศิริ ด้วย
       สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทประจำ มีเขตพื้นที่บริการได้แก่จังหวัดสตูล และบางอำเภอของจังหวัดพัทลุง  ตรัง สงขลา ปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งสิ้น 803 คน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดการเรียนแบบทวิศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น