ไสไทย จัดประชุมและสรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดประชุมและสรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลต่างๆ ประจำปี 2564 (เทศกาลปีใหม่) และซักซ้อมเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564


วันที่ 12 มกราคม 2564  ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  นายหราบ  หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานการประชุมและสรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลต่างๆ ประจำปี  2564 (เทศกาลปีใหม่) และซักซ้อมเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564  โดยมีนายประจักษ์  สาระวารี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   นายมาโนช  พรหมดวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ อนันตพงษ์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  นายมณเฑียร  คงจรัส หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน นายฉลาด ศรีรักษา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยชำนาญงาน  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ตำบลไสไทย ทั้ง 7 หมู่บ้าน  เข้าร่วมประชุม
นายหราบ  หง้าฝา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  กล่าวว่า การจัดประชุมในวันนี้  เพื่อเป็น สรุปผลการดำเนินโครงการ รับฟังปัญหา อุปสรรค ต่างๆ รวมทั้งเป็นการขอบคุณ ห้างร้านต่างๆ ในการให้การสนับสนุน ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ในเขตตำบล ไสไทย และขอบคุณ อปพร. ที่มีความเสียสละ  ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจต่างๆ ในเขตตำบลไสไทย ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลเทศกาลต่างๆ ประจำปี 2564 (เทศกาลปีใหม่) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 โดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จำนวน 2 จุด คือจุดตรวจป้อมยามสายตรวจบ้านหนองกก หมู่ที่ 2 บ้านหนองกก และ จุดตรวจป้อมยามสายตรวจบ้านอ่าวน้ำเมา หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา เพื่อจัดตั้งจุดตรวจ สอดส่อง ป้องปรามและตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ   ตามมาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร และอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน  ในช่วงเทศกาลปีใหม่  ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน  มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา  และเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก อุบัติเหตุทางถนนสูงจึงกว่าปกติ  อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบกับพื้นที่ตำบลไสไทยจะมีเส้นทางหลักผ่านเข้าออกสู่แหล่งท่องเที่ยวทั้งที่อยู่ในเขตตำบลไสไทยและใกล้เคียง 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้สรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลไสไทย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทั้งหมด 3 ครั้ง เป็นรถจักรยานยนต์ล้มเอง 2 ครั้ง  บริเวณหน้าร้าน SCG โฮมบุญถาวร กระบี่ (ช.โลหะกิจ) และบริเวณวงเวียนอ่าวน้ำเมา  และเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนรถกระบะส่งสินค้า  บริเวณทางโค้ง หมู่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา  ซึ่งได้ประสานรถกู้ภัยนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกระบี่ เพื่อทำการรักษาต่อไป
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น