คลิป | ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

---กองช่าง ทต.กะลุวอเหนือ จับมือเครือข่ายบ้านมั่นคงตำบลกะลุวอเหนือ ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส


กองช่างเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือระดมทีมงานลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย ของนายมาสือลำ แมเร๊าะ ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 238/6 หมู่ที่ 2 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดย เครือข่ายบ้านมั่นคง ตำบลกะลุวอเหนือ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในโครงการบ้านพอเพียงซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)   ซึ่งทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้เร่งมือดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด เพื่อมอบความสุขให้กับครอบครัว นายมาสือลำ แมเร๊าะ 


ซึ่งในการลงพื้นที่ของกองช่างเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจ ที่จะไม่อพยพย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในฃชุมชน ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดี มีความมั่นคงอีกทั้งสนับสนุนให้ชุมชนได้ดูแลและช่วยเหลือผู้อื่นที่อยู่อาศัยที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาสด้วยดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมบ้านหรือการสร้างใหม่แทนบ้านเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยได้

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส  
--------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น