ผู้ว่าฯสระแก้ว ปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

--รายงานข่าวจาก.ไตรรัตน์ มีวงษ์ จ สระแก้ว
ข่าว.ผู้ว่าฯสระแก้ว ปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” พร้อมปล่อยผู้ต้องขัง 96 คน ที่เรือนจำสระแก้ว

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" และปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 96 คน ณ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
      เช้านี้(25 ม.ค. 64 ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เรือนจำจังหวัดสระแก้ว และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรม พร้อมปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 96 คน โดยมีนายทนงค์ศักดิ์ บุญแก้วล้อม ผู้บัญชาการเรือนจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วม

      สำหรับโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานขึ้น มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือผู้อื่น ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ในภายหลังพ้นโทษ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดอบรมโครงการฯ ประกอบด้วยการอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง แปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เช่น การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การสร้างพื้นที่จำลองและวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พออยู่ พอกิน พอใช้ การปฏิบัติในพื้นที่จริง และการสรุปและประเมินผล ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพการงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่น ไม่หวนกลับกระทำผิดซ้ำอีก และสังคมต้องยอมรับ
---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น