วชช.นธ.จัดกิจกรรมการให้ความรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-วชช.นธ.จัดกิจกรรมการให้ความรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาภายใต้โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน“พอเพียง ตามรอยพ่อหลวง ร.9 เพื่อสืบสานพระราชดำรัสของพ่อหลวงร.9

ณ ห้องประชุมผกากรองวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนราธิวาส ตัวแทนหน่วยงานราชการในจังหวัดนราธิวาส ประชาชน และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จำนวน 300 คนเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาภายใต้โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน“พอเพียง ตามรอยพ่อหลวง ร.9”

 นายยุทธนา  พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กล่าวว่า “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ พร้อมทั้งชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางและวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นฐานในการพัฒนาสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา รวมทั้งการฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็น และเป็นพลเมืองโลกที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่21 รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า “ กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมนราธิวาส ในรูปแบบของกิจกรรมการจัดนิทรรศการน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส .ในการจัดนิทรรศการ ซึ่งนิทรรศการจะจัดแสดงจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2563 และ.กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ของขวัญจาก ‘พ่อ’ ที่ปลายด้ามขวาน” โดยว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ   ล่ามภาษามลายูประจำพระองค์ และ เรื่อง “เยาวชนไทย สืบสาน รักษา และต่อยอด วิถีเศรษฐกิจพอเพียง:ได้อย่างไร” โดยนายไพศาล ตอยิบ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วิทยาลัยชุมชนรนาธิวาสหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาภายใต้โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน“พอเพียง ตามรอยพ่อหลวง ร.9” สามารถนำหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงชี้แนะและพระราชทานไปปรับให้เข้ากับการใช้ชีวิตของตนเองและของคนในสังคมต่อไปได้เป็นอย่างดี
ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น