กระบี่คุมเข้ม กระเช้าของขวัญและสินค้าลดราคาในช่วงเทศกาลปีใหม่

--คณะทำงานตรวจฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากพื้นที่กระบี่ออกตรวจแนะนำการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญและสินค้าลดราคาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี   พ.ศ. 2564  สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค 

       นายสมชาย หาญภักดีปฎิมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   ประธานในการตรวจแนะนำการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญและสินค้าลดราคาในช่วงเทศกาลปีใหม่    พร้อมด้วย  นางนิพัทธา  จันย่อง  พาณิชย์จังหวัดกระบี่    นางสาวเรนู เผ่าวณิช     เภสัชกรชำนาญการ  ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจุงหวัดกระบี่    นายสมปอง  รัตนะ  ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่   นางสมถวิล   สันติธรรมกุล  เจ้าหน้าสำนักงานกลุ่มงานคุ้มงานคุ้มครองผู้บริโภค   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เช่น  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่   เข้าตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญและชุดของขวัญปีใหม่  ภายในบริเวณ ตามห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในเขตอำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่  เริ่มต้นจาก ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร    ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี      ห้างสรรพสินค้าโลตัส    ห้างบิ๊กเบน มาเธอร์ซุปเปอร์มาร์เก็ต   ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่     และ  ห้างสรรพสินค้าโวคกระบี่  

   โดยคณะอนุกรรมการได้มีการตรวจและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ   ซึ่งมีการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ประเภทต่าง ๆได้แก่  อาหารบรรจุภัณฑ์      ประเภทผักผลไม้     การ เช้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และกระเช้าทางเลือกอื่น ๆ   เช่น  กระเช้าปลอดสุรา  กระเช้าขนมไทย   เครื่องสำอาง หรือกระเช้าเพื่อสุขภาพ    สินค้าต้องมีฉลากโดยข้อความที่ตรงต่อความเป็นจริงนำมาติดไว้ที่ภาชนะบรรจุหรือสิ่งที่นำมาห่อหุ้ม   ตามชื่อประเภท  ขนาดของสินค้า     แสดงปริมาณหรือน้ำหนักของสินค้า  วันเดือนปีที่ผลิต   ราคา  คำเตือน  (ถ้ามี )   การจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ  2551  จากการลงตรวจสอบพบว่า ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการกฎระเบียบ  มีบางร้านกระทำผิดกฎหมาย  อาทิเช่น  ติดป้ายสินค้าไม่


ชัดเจน   มีราคาไม่มีรายการสินค้ารวม  จึงตักเตือนและให้คำแนะนำ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค    และเป็นการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ามีการจัดกระเช้าเครื่องดื่มบำรุงร่างกายและกระเช้าเพื่อสุขภาพ   ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นไปตามข้อกำหนด แต่พบว่ามีบางห้างติดป้าย ตราไม่ชัดเจน ทางเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนให้ปรับปรุง และจะเข้ามาสุ่มตรวจเป็นระยะเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
            รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  กล่าวว่า   สินค้าทุกชนิดจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าในกระเช้า รายการสินค้าที่นำมาบรรจุ ทั้งขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ มีฉลากระบุวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุอย่างชัดเจน ราคาสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุ ราคาไม่เกินราคาที่จำหน่ายปกติ  ระบุวันหมดอายุให้ชัดเจน  ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน จะมีโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท
---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น