อบต.ไสไทย ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยิ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่โรงยิม สวนสาธารณะธารา นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย คณะครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ทั้ง 4 ศูนย์ จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วม

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า การพัฒนาคนให้สมบูรณ์และมีสมรรถภาพที่ดีนั้น ต้องเริ่มฝึกพื้นฐานตั้งแต่เด็กเล็กๆ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาอย่างยิ่ง เพราะเด็กคืออนาคตของชาติในการสร้างสรรค์จรรโลงสังคมไทย นำไปสู่เป้าหมายอันพึงปรารถนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย ทั้งด้านการศึกษาเรียนรู้ในห้องเรียน การเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้านศิลปะ และด้านการกีฬา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 4 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนพริก ศูนย์พัฒนาเกเล็กบ้านไสไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมโพธิ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยิ้ม ขึ้น โดยมีกิจกรรมการแข่งขันเต้นแอโรบิคกายบริหารประเภททีม การแข่งขันอุ้มลูกโป่งผลัดผสม การแข่งขันเดินตัวหนอน การแข่งขันวิ่งเก็บของใส่ตะกร้า การแข่งขันเดินทรงตัว การแข่งขันทายซิเสียงอะไรเอ่ย การแข่งขันวิ่งซุปเปอร์แมน และการแข่งขันเก้าอี้ดนตรี เพื่อให้เด็ก ได้รับการพัฒนาที่ดี ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน กล้าแสดงออก เป็นการสร้างเสริมและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กที่สมวัย ก่อให้เกิดความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี รู้จักรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการทำงานเป็นทีม อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา อันจะส่งผลให้การพัฒนาเด็กนำไปสู่การสร้างบุคลากรที่ดีของชาติได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป


-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น