อบต.ไสไทย เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

--สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 14 ธันวาคม 2563  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายบุญเลิศ ดำหาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธาน มีนายสิทธิพงษ์ สันขวา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายสุชาติ หมีนุ้ย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายบุญเลิศ ดำหาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  ครั้งนี้ เป็นสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  จำนวน 1 โครงการ  คือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2564  งบประมาณ 30,000 บาท และปีงบประมาณ 2565  งบประมาณ 30,000 บาท เรื่องขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 และเสนอญัตติ ระเบียบว่าด้วยการให้

ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม –กันยายน 2563)  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2563 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น