อบต.ไสไทย ปฏิบัติเชิงรุกเฝ้าระวังป้องกันชื้อไวรัสโควิด-19 แก่สถานศึกษา ในสังกัด

-นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมคณะ ปฏิบัติการเชิงรุก ออกตรวจพร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่สถานศึกษา ในสังกัด และท่าเทียบเรือบ้านอ่าวน้ำเมา ประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่


 นายหราบ หง้าฝา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมด้วยนายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันโควิด-19  ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  และสะพานและท่าเทียบเรือบ้านอ่าวน้ำเมา  โดยมีนายชญณัท ขยันการ นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก นายณัฐวุฒิ  ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล  เจ้าหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย  และที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วม

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้  มีการพบผู้ติเชื้อภายในประเทศไทย เป็นจำนวนมาก และพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดกระบี่หลายราย จึงได้ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย  ลงพื้นที่ตรวจสอบให้คำแนะนำการดำเนินการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  ไวรัสโคโรน่า 2019 แก่สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนพริก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสไทย      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมโพธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน และโรงเรียนบ้านไสไทย   ตามแนวทางขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ และองค์กรภาครัฐ กำหนดตามรายละเอียดดังนี้       

       
1. การคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าสถานศึกษา
2. สวมหน้ากากอนามัยทุกคนในสถานศึกษา
3. ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่และเจลแอลกอฮอล์ 
4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร
5. ทำความสะอาดและวัสดุ อุปกรณ์ ของใช้ในห้องเรียนทุกวัน
6. ลดความแออัดลดระยะเวลาการทำกิจกรรมต่างๆโดยใช้เวลาให้สั้นลง
7.  การใช้สนามเด็กเล่นเล่นเป็นกลุ่มย่อย ทำความสะอาดบ่อยๆงดเว้นฐานเล่นน้ำ
8. การรับประทานอาหารกลางวัน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ภาชนะส่วนตัว ตามหลัก โภชนาการ
9. การนอน กำหนดระยะที่นอนของเด็กเล็กแต่ละคน


จากนั้น ทางคณะผู้บริหารและที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สะพานและท่าเทียบเรือบ้านอ่าวน้ำเมา หมู่ที่ 5 ตำบลไสไทย ซึ่งเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่  โดยให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ประจำสะพานและท่าเทียบเรือบ้านอ่าวน้ำเมา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรอง ประชาชนและนักท่องเที่ยว ผู้เข้ารับบริการสะพานและท่าเทียบเรือบ้านอ่าวน้ำเมา  และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย           เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น เพื่อเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในพื้นที่  โดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก  จึงขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น