สตูล เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

------เทศบาลตำบลคลองขุด จ.สตูล เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

       ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคลองขุด นายนันต์ ปิริยะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ในพื้นที่ตำบลคลองขุด โดยมี นายสุชาติ บริรักษ์กิจดำรง รองปลัดเทศบาล  นายธีระ จันทร์ทองพูน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย อาสาสมัคร  ทสม. และ  อถล.เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน 

  โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและขยายผลอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เพื่อเป็นการหนุนเสริมข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่อย่างเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมการทำงานของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ในการดำเนินงานด้านอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โดยได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนวาระสาธารณะ และการรณรงค์ในเครือข่ายอาสาสมัครในระดับจังหวัด โดยมีแนวทางของจิตอาสาในการสนับสนุนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านปัญหาขยะ สิ่งปฏิกูล โดยดึงอาสาสมัครมาร่วมกันป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก กระบวนการเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง รวมทั้งการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่อาสาสมัคร เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีอาสาสมัครให้ความสนใจและพร้อมจะสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองขุด ร่วมกันพัฒนาพื้นที่เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสืบไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล


-----------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น