บรรยากาศรับสมัครนายก อบจ.นราธิวาส และสมาชิกสภาฯ

------นราธิวาส บรรยากาศรับสมัครนายก อบจ.นราธิวาส และสมาชิกสภาฯ 
          

วันที่ 2พ.ย.63 บรรยากาศบริเวณ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส/ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสถานที่ในการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (อบจ.นราธิวาส) และนายกอบจ.นราธิวาส มีผู้มาให้กำลังใจคึกคัก ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ โดยแบ่งพื้นที่สำหรับผู้สนับสนุนกับผู้สมัครฯ ไว้อย่างชัดเจน   และก่อนที่ผู้สมัคร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้ามายังพื้นที่รับสมัครฯ ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และแจกเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือด้วย 


          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่จะมีการเลือกตั้งมีจำนวนทั้งสิ้น 30 คน  ในส่วนการเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  เป็นเขตเลือกตั้ง  โดยมีเขตการเลือกตั้งจำนวน 30 เขตเลือกตั้ง  ในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส   ในส่วนจำนวนหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนทั้งสิ้น 1,357 หน่วยเลือกตั้ง


ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น