นราธิวาส จัดกิจกรรม วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

-----นราธิวาส จัดกิจกรรม วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน


         วันที่ 12 พ.ย. 63  ณ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดวัน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีนายอับดูลอาซิ.ดอเล๊าะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมะนังกาหยี นายเชาวฤทธิ์ บุญญานุกูลกิจ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี เลอศิษฎ์ รอดชู ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เทศบาลเมืองนราธิวาสและคณะครูนักเรียนร่วมทำกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

          นาย บุญพาส รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการ จังหวัด  นราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พัฒนางานด้านความปลอดภัย และมอบใบประกาศเกียรติบัตรด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
           จากการ รายงานของผู้จัดกิจกรรมทำให้ทราบว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ได้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการมาเป็นระยะเวลา 35 ปี แล้ว แต่อุบัติเหตุยังเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินอย่างมหาศาล ซึ่งสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากที่บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และระงับเหตุได้ทันท่วงที เพื่อให้การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยของประเทศไท(SafetyThailand) ประชาชนทุกคนในประเทศไทยให้ปลอดภัย หรือการสร้างสังคมไทยให้มีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย จะต้องเริ่มจากทุกคน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกถึงความปลอดภัยในชิงป้องกัน ให้มีการตระหนักรู้ถึงความปลอดภัย สืบเนื่องจากที่กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 และได้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 กำหนดให้สถานประกอบกิจการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยรับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ทำให้วันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปีถือเป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดองค์กรภาคีเครือข่ายของจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีกระบวนการทำงานแบบ "ร่วมพลัง ประชารัฐ" ในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยโดยการใช้กลไกเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ด้วย

            สำหรับกิจกรรมทางโรงเรียนวันนี้ มีการสาธิต และแนะนำวิธีการ ใช้อุปกรณ์การดับเพลิงเบื้องต้น โดยมีหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิง การฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาล และ การทาสี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นวิทยากรให้กับเด็กๆ ในการอบรมครั้งนี้  
           การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับจังหวัด และระดับภาคทั่วประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ชมรม เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน แต่อุบัติเหตุก็ยังเกิดขึ้นเกือบทุกวัน ไม่เฉพาะแต่โรงานเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน การปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในชิงป้องกันให้กับบุคลากร และเยาวชน ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้มีการตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยอันเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งความสำเร็จนี้ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชารัฐอย่างจริงจัง จึงได้จัดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัย สู่โรงเรียน เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 
            โดย นาย บุญพาส รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนราธิวาส มอบประกาศนียบัตร จากการประกวดสถานประกอบการดีเด่น โรงเรียน และโรงงานให้กับ บุคลากร ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นกำลังใจ และนำไปพัฒนางานทางด้านความปลอดภัย ต่อไป

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 
------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น