กระบี่-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

-----รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์)  มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ กสน.3 กับ กสน.5 รวม 35 รายแก่สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดกระบี่ เพื่อมอบโอกาสการมีที่อยู่และที่ทำกิน พร้อมขับเคลื่อนโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร และสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

          วันนี้ 1 พ.ย.63 นางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สหกรณ์นิคมปลายพระยา จำกัด ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยมีนายอนุวรรต์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร ให้การต้อนรับ

          โอกาสนี้ ได้มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ กสน.3 กับ กสน.5 รวม 35 ราย ให้แก่สมาชิกสหกรณ์คลองท่อม และสมาชิกสหกรณ์อ่าวลึก จำนวน 44 ราย รวมพื้นที่ 346 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงได้เยี่ยมชมนิทรรศการและการจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วม โครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นโครงการที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนสถานการณ์โควิด-19 เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ทดแทนเกษตรกรสูงอายุที่มีอยู่จำนวนมาก และรองรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหลังจากประสบกับสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ กว่า 7,500 คน ในส่วนของจังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 54 ราย มีสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 แห่ง
         

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ซึ่งมีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพหารายได้เสริมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง
          พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจเยี่ยมแปลงโรงเรือนเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกสหกรณ์นิคมปลายพระยา จำกัด ที่ได้ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ปลูกพืชผักอินทรีย์ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชหรือศัตรูพืช ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบการทำการเกษตรที่ดี และเหมาะสม หรือ GAP เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งการเตรียมยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ในการเป็นศูนย์รวบรวม จัดเก็บ แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดระหว่างขบวนการสหกรณ์ ภาคเอกชน เนื่องจากสหกรณ์นิคมปลายพระยา จำกัด เป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง ปัจจุบันมีสมาชิก 2,397 คน ดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการสมาชิก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่เกษตรกร เพื่อลดปัญหาผลผลิตการเกษตรล้นตลาด ส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น