บุรีรัมย์จัดครบรอบ 35 ปี วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

------บุรีรัมย์จัดครบรอบ 35 ปี วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน


สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ.ประโคนชัย และหลายหน่วยงาน จัดงานวันครบรอบ 35 ปี วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการทุกขนาด ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทำงาน


 เมื่อวันที่ 12 พ.ย.63 ที่วัดบ้านโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายอังกูร ศิลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จ.บุรีรัมย์ เทศบาลตำบลโคกม้า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการใน จ.บุรีรัมย์ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบการทุกขนาด สามารถปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างถูกต้อง และมีการดำเนินการปรับปรุงสภาพการทำงาน และสิ่งแวดล้อมในการทำงานได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมได้มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน 

ซึ่งภายในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ และการสาธิตเกี่ยวกับการทำงานอย่างไรให้เกิดความปลอดภัย โดยการจัดฐานเรียนรู้ด้านความปลอดภัย ทั้งฐานเรียนรู้การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย ฐานเรียนรู้การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย ฐานเรียนรู้การขับขี่ปลอดภัย และฐานเรียนรู้การช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยเบื้องต้น โดยได้รับความสนใจจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการใน จ.บุรีรัมย์ ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย สนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นางสาวนงลักษณ์ วาทหงส์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าเพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย ในการส่งเสริมให้สถานประกอบการ ให้สามารถปฎิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลทำให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำงาน ตรงตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2544 ซึ่งจะเป็นปัจจัยไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน และการเพิ่มผลผลิตของสถานประกอบการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการความช่วยเหลือ ความร่วมมือประสานงานกับส่วนราชการ ตลอดจนแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหว ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย และลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน
ทั้งนี้ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2528 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 โดยข้อกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้ สถานประกอบกิจการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยรับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง รวมถึงการพัฒนางานความปลอดภัยในการทำงาน ต่อมาได้เกิดองค์กรภาคีเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีกระบวนการทำงานเป็นการทำงานแบบ รวมพลังประชารัฐในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมและพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดให้วันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งถือเป็นวันแรกที่กฎหมายเกี่ยวกับการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
/////////////////
ธีรยุทธ์ จ.บุรีรัมย์ รายงาน

-----------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น