สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ประกอบพิธี"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ประกอบพิธี"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2563


พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดี และตั้งปณิธานน้อมนำแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ ไปปฏิบัติด้วยความตั้งใจมั่นสืบไป

โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมโชค หาญนิวัติกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดกระบี่  ที่ได้มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีจิตปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้น ที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น พระบิดาแห่งฝนหลวงและได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น วันพระบิดาแห่งฝนหลวงเนื่องด้วยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน


  พสกนิกรชาวไทยทั้งมวลต่างสำนึกและตระหนักว่า พระบาทสมเด็จ     พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตรากตรำ     พระวรกายในการทรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์ บำรุงสุขของราษฎร    ทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลตลอดจนพระอัจฉริยภาพ และพระวิริยะอุตสาหะในการทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมถึงโครงการฝนหลวง อันก่อเกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยและนานาประเทศ


       ในโอกาส วันพระบิดาแห่งฝนหลวงได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ และประชาชน ซึ่งได้มาร่วมชุมนุม ณ ที่แห่งนี้ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายความจงรักภักดี และขอตั้งปณิธานน้อมนำแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ ไปปฏิบัติด้วยความตั้งใจมั่นสืบไป

ทีมข่าวกระแสใต้ รายงาน

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น