กระบี่จัดโครงการควบคุมบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยให้ชุมชนเป็นฐาน

------จังหวัดกระบี่จัดโครงการควบคุมบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยให้ชุมชนเป็นฐานจังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ของประชาชนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


          (20 ต.ค.2563) นายนันธวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานจังหวัดกระบี่ ณ ห้องธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีทันตแพทย์วศิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดทุกภาคส่วนเพื่อสร้างกระแสการรับรู้ของประชาชน เรื่องพิษภัยของบุหรี่ แอลกอฮอล์ และผลเสียต่อสุขภาพ ครอบครัว และสังคม ตลอดจนการดำเนินงานทางด้านการบังคับใช้กฎหมาย และใช้ยุทธศาสตร์การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในสถานศึกษา การชักชวนผู้สูบผู้เสพ เข้าสู่กลไกลระบบการลด ละ เลิก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ พยายามสร้างเครือข่ายแกนนำรุ่นต่อรุ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งให้กลุ่มเด็กและเยาวชนสามารถรู้เท่าทัน และมีภูมิคุ้มกันได้อย่างเพียงพอ การดำเนินงานเพื่อมุ่งหวังให้สังคมปลอดบุหรี่ และสิ่งมัวเมาเสพติด จึงต้องอาศัยความเข้มแข็งของระบบครอบครัว ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ร่วมดำเนินการและลงมือปฎิบัติ โดยมีการหนุนเสริมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่อย่างจริงจังและเข้มแข็ง ภายใต้ผู้นำองค์กรที่เป็นต้นแบบ ทั้งด้านการครองตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถที่จะเสริมพลังให้บุคคลใกล้ชิด และประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ มีความตระหนัก ทัศนคติที่ดีต่อการป้องกัน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สอดรับกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เป็นไปตามกฎหมายและกฎกติกา มาตรการของชุมชนเอง โครงการควบคุมบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำกระท่อมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานจังหวัดกระบี่ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.จึงเป็นแนวทางเข้ามาเติมเต็มให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สร้างการมีส่วนร่วม พัฒนานวัตกรรมต่างๆ จากทุนในพื้นที่ มีองค์กรต้นแบบ ผู้นำต้นแบบ เช่น SMART Teachter,SMART LEADERS เป็น นายกเทศบาล นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำต้นแบบ ที่เข้ารับมอบโล่ในครั้งนี้ จำนวน 31 คน

          นายนันธวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนน้ำท่อม เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะให้ความสำคัญ และรู้เท่าทันที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเกือบทุกด้าน เช่น ด้านการจำหน่าย การสนับสนุน การเป็นผู้สูบ ผู้เสพ ซึ่งปัจจุบันทราบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำในท้องที่ ท้องถิ่น ได้เข้ามามีบทบาทปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำต้นแบบพร้อมหนุนเสริมกลไกต่างๆ ในชุมชนให้สามารถมีภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเยาวชนรุ่นใหม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว การกำหนดกติกาหมู่บ้าน การจัดทำมาตรการต่างๆ ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีนวตกรรมดีเด่นต่าง ๆ เป็นที่น่าพอใจ ขอให้มีการต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น ตามบริบทและสอดรับกับวิถีชีวิต ในท้องที่อย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์สูงสุด


-----------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น