พิธีเปิดเครื่องจักรปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลได้ดิน

----พิธีเปิดเครื่องจักรปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลได้ดิน ตั้งแต่หน้าด่านพรมแดนแม่สาย-ถึงสี่แยกศูนย์วิจัยพืชชาน้ำมัน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
เมื่อวันที่ 20 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย  นายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย  เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เขต 1 ภาคเหนือ - เจ้าหน้าที่บริษัท CAT เทเลคอม์ จำกัด – เจ้าหน้าที่บริษัท AIT - TOT จำกัด - เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย – เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สาย – ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

เชียงราย – เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ม.3 ฉก.ม.3 พร้อมพีน้องประชาชนในเขตพื้นที่ อ.แม่สาย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเครื่องจักรปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลได้ดิน ตั้งแต่หน้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 –ถึงสี่แยกศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันแม่สาย ตามที่เทศบาลแม่สาย ได้เข้าร่วมโครงการพิเศษสำหรับเมืองใหญ่ เมืองท่องเที่ยว โดยร่วมทุนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลได้ดิน เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ของถนนพหลโยธิน และแก้ไข้ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของสายส่งไฟฟ้าให้สว่างมากขึ้น แก้ไขทางเดินเท้าที่คับแคบ สอดคล้องกับนโยบายการจัดระเบียบของพื้นที่เมืองหน้าด่านชายแดน และปรับปรุงแหล่งทรุดโทรมเพื่อรักษาความสะอาด อีกทั้งยังเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่อาจมากับนกย้ายถิ่นมาเกาะสายไฟในช่วงฤดูหนาวของทุกๆปี 

โดยโครงการนี้ใช้งบประมาณปรับปรุงก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 288,097,500 บาท ซึ่งแบ่งเป็นงบประมาณด้านการไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน180,095,310,78 บาท และแบ่งเป็นงบประมาณด้านการโยธาโดยเทศบาลตำบลแม่สายจำนวน 108.002.189 .22 บาท และมีกิจการร่วมค้า AIT เป็นผู้ชนะการเสนอราคาและ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT Public Company Limited) ได้เป็นเจ้าภาพในโครงการก่อสร้างระบบสายสื่อสารลงใต้ดินในครั้งนี้ 
//////////////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  ///////////  รายงาน  ////////////////

-------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น