กระบี่ อบต.ไสไทย จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 2

-----กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย 

(เวลา 13.30 น.)  วันที่ 29 ตุลาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  เป็นประธาน มีคณะที่ปรึกษากองทุน ได้แก่ นายสุริยา  กังวานเกียรติกุล ท้องถิ่นอำเภอเมืองกระบี่

  นายก่อเดช  ยะลา สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่  และแพทย์หญิง  ผ่องพรรณ ถนอมศรีมงคล ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่  พร้อมด้วยนายอาวุธ ไขแสง กรรมการและเลขานุการกองทุน คณะกรรมการกองทุน  คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุน  คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ  และตัวแทนองค์กร/หน่วยงาน  ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน  อาทิ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไสไทย  ประธานชมรมแอโรบิคบ้านไสไทย  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.ตำบลไสไทย)  ผู้แทนโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์  ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนพริก  เข้าร่วม

นายหราบ หง้าฝา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ 2564  จำนวน 24 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 881,982 บาท อาทิ สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 330,790 บาท  สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ชมรมแอโรบิค จำนวน 1 โครงการ โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ จำนวน 1 โครงการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน   (อสม.) ตำบลไสไทย จำนวน 10 โครงการ รวบงบประมาณ 442,542 บาท และ สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไสไทย จำนวน 1 โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนพริก จำนวน 2 โครงการ รวมงบประมาณ 108,650 บาทเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ งบประมาณที่ได้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ต่อไป
------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น