พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สร้างรายได้ให้กับชุมชนและคนท้องถิ่นกว่า 30000 / เดือน

  นายสงัด พืชพันธุ์  พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของจังหวัดกระบี่ว่า ผ้าไทยเป็นพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ต้องการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและคนในท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่จึงได้เข้าไปส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำทั้งระบบ โดยมีโครงการกระบี่โมเดลที่จะพัฒนาผ้าบาติกทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่สีที่จะเอามาย้อมก็จะมีการส่งเสริมโดยการให้ปลูกไม้ที่เป็นสีธรรมชาติ   ลายผ้าบาติกจะทำยังไงให้มีลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ที่คนทุกคนยอมรับร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ได้จัดให้มีการประกวดตัดชุดผ้าไทย โดยมีการเชิญชวนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และอำเภอ ทุกอำเภอ สวมใสผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดกระบี่ ในการปฏิบัติราชการหรือในโอกาสต่าง ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน คือในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย

และเพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  ประเภทผ้า สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตกว่า 30000 / เดือน ขณะนี้จังหวัดกระบี่มีกลุ่มที่ผลิตผ้าไทยอยู่จำนวน 16 กลุ่มได้แก่  กลุ่มผ้าทอทุ่งทะเล  กลุ่มผลิตผ้าบาติก  ผ้าปาเต๊ะ และ ผ้าไทยอื่น
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น