สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ภายใต้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า โรงแรมบุญสยาม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ภายใต้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน โดยมี นายนายสุทีป สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสายบัว สุภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ จนท.ที่เกี่ยวข้องภายในงาน
Poopae Kanjanathin
ส่งแล้ว
2 นาทีที่แล้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบค.) ส่วนอำเภอ และ (อบก.) ส่วนจังหวัดกระบี่ คณะวิทยากร และผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คนด้วยในปี พ.ศ. 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการแก้ไขสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2528 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 และคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ได้ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยกจน พ.ศ. 2561 ตลอดจนมีการแก้ไขหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ภายใต้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน

ทั้งนี้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ภายใต้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติกรฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้นำความรู้เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรและผู้ยากจนไปปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภพ และสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนไม่เป็นธรรมในเรื่องเกี่ยวกับหนี้สิน ที่ดินทำกิน และการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรและผู้ยกจนให้ลดน้อยลงไปได้

ทั้งนี้ ปัญหาความเดือดร้อนไม่เป็นธรรมในเรื่องเกี่ยวกับหนี้สิน ที่ดินทำกิน และการขาดแคลนเงินทุน ในการประกอบอาชีพของเกษตรกรและผู้ยากจนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน เมื่อเกษตรกรประสบปัญหา จะอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เกษตรกรจำวนมากต้องนำที่ดินทำกินที่มีอยู่ไปจำนอง หรือขายฝาก หรือให้เจ้าหนี้ยืดถือไว้เป็นประกัน ตามสัญญากู้ยืม หรือขายให้กับเจ้าหนี้ ด้วยความที่ขาดความรู้ในการทำนิติกรมต่าง ๆ รวมถึงการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้จนที่สุด มักจะสูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนไป
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น