อบต.ไสไทย จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ประจำปี 2563

ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ เป็นประธาน นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวรายงาน มีนายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายมาโนช พรหมดวง รองปลัด อบต. นายบุญเลิศ ดำหาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย ผู้อำนวยการกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย และชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เข้าร่วม โดยมีศูนย์จิตอาสาอำเภอเมืองกระบี่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ มูลนิธิประชาสันติสุขกระบี่ ร่วมเป็นวิทยากร

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัด อำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ และฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าว ให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น มีชุดปฏิบัติการจิตอาสาเข้าร่วม จำนวน 56 ราย ซึ่งมีระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 กันยายน 2563 ด้วยหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ทั้งในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ อาทิ วิชาความสำคัญของพระมหากษัตริย์ , วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามภัยประจำถิ่น ,วิชาการจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น ,

การฝึกปฏิบัติระเบียบแถว ระเบียบปฏิบัติทั่วไป การป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย เป็นต้น โดยจะมีการมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ มีความรู้ ในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น เข้าใจระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น