คลิป | 3 อบต.อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

3 อบต. อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 10 ก.ย. 63 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภออ่าวลึก ม.2 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ โดยมีนายบุญมา ปรางทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภออ่าวลึก ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ตท้องถิ่นอำเภออ่าวลึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา รักษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติกรจิตอาสาภัยพิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลละ 50 คน รวม 150 คน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2563 รวม 3 วัน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรณทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และมาตรา 41กำหนดให้ผู้อำนวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัด/อำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลอย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่

นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย การปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ ความชำนาญการจัดการภัยพิบัติเบื้องตัน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การบริหารจัดการเป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้คนในท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านล้วนมีความรู้สึกเดียวกัน ทั้งดีใจและภาคภูมิใจ ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมจิตอาสาภัยพิบัติ โดยความรู้ที่ได้รับก็จะนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือสังคมทำความดีให้กับประเทศชาติ และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น