คลิป | อบต.ไสไทย จ.กระบี่ เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 28 กันยายน 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีนายบุญเลิศ ดำหาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานการประชุม มีนายสุชาติ หมีนุ้ย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
นายบุญเลิศ ดำหาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย สมัยวิสามัญ ครั้งนี้ เป็นสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เนื่องด้วย นายภูสิต น่าเยี่ยม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ทำให้ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย และตำแหน่งอื่นๆที่ท่านรับผิดชอบ ว่างลง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จึงขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ขึ้น เพื่อเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย คนใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยในที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสิทธิพงษ์ สันขวา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย หมู่ที่ 4 บ้านไสไทย เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องขอความเห็นชอบมอบหมายสมาชิกสภาท้องถิ่น

เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ในที่ประชุมมีมติเลือก นายอำนาจ บุญพุฒ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ เป็นคณะกรรมการกองทุน สปสช.อบต.ไสไทย เรื่องการขอความเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย มติที่ประชุม เลือก นายวีรยุทธ ห้วยโสด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 บ้านสวนพริก เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อบต.ไสไทย และเรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 819,000.- บาท เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น