คลิป | สมาคม THAIFA KRABI จัดกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 21

สมาคม THAIFA KRABI จัดกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 21 

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมีนางสิริรัชนี พืชมงคล ผอ.คปภ.กระบี่ เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดย นายเจริญรุ่งเรือง กิ่งแก้ว ทปษ.สมาคมฯ กล่าวปิดงานโดย พ.ต.ท. ปิติวัฒน์ ชลิตวีรุตม์ ปธ.สมาคมฯ อำนวยการโดย นายเจริญพร ผลบุญ รองประธานสมาคม ฝ่ายบริหาร มีนายแพทย์อารักษ์ นิติคุณเกษม ผอ.รพ.กระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล นายกิตติ เกตุทัต รอง ผอ.รพ.วัฒนแพทย์อ่าวนาง  นายอาทิตย์ บิลสัน ผอ.โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง และนักเรียนกว่า 200 คนร่วมกิจกรรมในครังนี้  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากบุคลากรหลายหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายประกันภัย  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องประกันชีวิต
ประกันภัย รณรงค์ให้บุคคลทั่วไปทราบ  และเห็นประโยชน์ ตลอดจนปลูกฝังการแบ่งปันความสุขสู่น้องๆ หรือสังคมด้อยโอกาส  และยกระดับความเท่าเทียม  พร้อมเพิ่มโอกาสให้เป็นเยาวชนที่ดี ร่วมกันพัฒนาชาติต่อไป  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ยังมีการส่งเสริมความรู้เข้าใจ  และทักษะการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันชีวิต ให้มีมาตรฐาน พัฒนาเป็นตัวแทนมืออาชีพ  ยกระดับเป็นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน หรือ Financial Advisors ในระดับสากล หรือ World Class  อันจะนำมาซึ่งการให้บริการแก่ผู้ถือกรมธรรม์อย่างถูกต้องต่อไป เช่น คุณวุฒิ MDRT (Million Dallar Round Table) และ APFinSA Award (Asia Pacific Financial Services Association) สอดคล้องตามแผนพัฒนาการประกันภัยฉบบับที่ 3 (ปี พ.ศ. 2559-2563) ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายหลักที่ต้องการมุ่งเน้นให้ระบบประกันภัยไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจจากประชาชน  โดยคาดหวังให้ระบบประกันภัย มีความมั่นคง ดำเนินธรุกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในตลาดเสรี  และประชาชนมีความรอบรู้ ตระหนักถึงความสำคัญ ของการประกันภัย สามารถใช้ประโยชน์จากการประกันภัยได้อย่างเหมาะสม
โดยในงานจัดกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 21 มีกิจกรรมดังนี้
       (3 hearts) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563@08.00-14.00 น. ได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดยภาคการบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต และเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ี เป็นกิจกรรมการสร้างสาธารณะกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารต้นกล้า ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน มีผู้บริจาคโลหิต 149  ราย ได้ปริมาณโลหิต 67,050 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 9 ราย และอวัยวะ 8 ราย ให้กับสภากาชาดไทย
       (two hearts)เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 @13.00-16.00 น. : จะเป็นกิจกรรมแบ่งปันความสุขสู่น้องๆ นักเรียน ครู อาจารย์ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย การดูแลสุขภาพให้ห่างไกลการเจ็บป่วย และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์ตู้ยา และบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ A/H3N2 B/วอชิงตัน B/ภูเก็ต                                                                                                                                                                                                                                         (hearts) ทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน  โดยภาคีเครือข่ายประกันภัยประกอบด้วย คปภ.กระบี่ สมาคม Thaifa Krabi พร้อมพลังตัวแทนบริษัทประกันชีวิตทุกบริษัท รพ.กระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล รพ.วัฒนแพทย์อ่าวนาง ประกอบด้วย 
บริษัท เอไอเอ จำกัด
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
(hearts) ผู้สนับสนุนเอกชน 
1.คุณไชยสิน เบญจอริยกุล  (ร้านบิ๊กเบน)
2.คุณบุญเลี้ยง ตั้งชีววัฒนกุล(ร้านกระบี่โลหะกิจ)
3.หจก.กระบี่พืชผล
4.โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นเนล
5.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น