คลิป | โรงเรียนนราธิวาส เปิดไฟเขียวขานรับกระทรวงฯเปิดพื้นที่ให้เด็กนักเรียนชุมนุมในโรงเรียนได้

โรงเรียนนราธิวาส เปิดไฟเขียวขานรับกระทรวงฯเปิดพื้นที่ให้เด็กนักเรียนชุมนุมในโรงเรียนได้

จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ ออกหนังสือ “ด่วนที่สุด” ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทั่ว เรื่องการชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษาตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน สภาผู้แทนราษฎรได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 รับรองไว้ จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายได้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและความปลอดภัยของนักเรียนโดยมิให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัด เปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและปลอดภัยของนักเรียนโดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม

   21 ส.ค.63 สำหรับบรรยากาศที่โรงเรียนนราธิวาส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีนักเรียนแสดงออกทางการเมือง ไม่มีนักเรียนชู 3 นิ้วในโรงเรียนแต่อย่างใด 
จากการสอบถาม นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส เปิดเผยว่าจากประเด็นของการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองของนักเรียนโรงเรียนนราธิวาส โรงเรียนเน้นย้ำว่านักเรียนสามารถแสดงออกหรือแสดงจุดยืนทางการเมืองแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และตัวผมเองในนามของผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็เป็นตัวแทนของคณะครูด้วยก็ได้รับทราบนโยบายนจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เพียงแค่ในการแสดงความคิดเห็นนั้นก็จะต้องอยู่ในกรอบที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
และไม่เป็นการแสดงความคิดเห็นที่เป็นการขัดต่อกฎหมายพื้นที่ทุกพื้นที่โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนได้แสดงออกได้อย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาในช่วงการเข้าแถวเคารพธงชาตินักเรียนก็มีการแสดงออกทางการเมือง แต่ปรากฏการที่เราเห็นมีจำนวนไม่มาก  ก็ได้พูดคุยที่หน้าแถวในช่วงเคารพธงชาติในช่วงเช้าก็แจ้งนักเรียนมาโรงเรียนยินดีให้แสดงความคิดเห็นและก็ในส่วนของคณะครูทางโรงเรียนก็ได้แจ้งว่าให้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนและก็หากว่านักเรียนมีข้อคำถามใดๆ ที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือต้องการแลกเปลี่ยน ก็ให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ถือว่าเวทีนี้เมื่อเมื่อรัฐบาลเองหรือกระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่แล้วครูเองก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้แต่การแลกเปลี่ยนและจะต้องแลกเปลี่ยนโดยใช้หลักเหตุและผลในการนำมาซึ่งการสนทนาซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในเมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีโอกาสได้พบกับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อีก 2 ระดับชั้นใด ในช่วงรับสมัครนักเรียนไปแล้วในช่วงต้นปีการศึกษาก็ได้แจ้งแล้วก็อธิบายว่าโรงเรียนจะพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีความรู้ทางด้านวิชาการการทำกิจกรรมที่สำคัญก็คือการกระทำตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะเพื่อหล่อหลอมเขาให้เป็นเยาวชนที่ดีมี ความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  เพื่อให้เขาประสบความสำเร็จด้านการเรียนและนำไปสู่การพัฒนาตนเอง เป็นที่พึ่งของครอบครัว เป็นคนดีของสังคม แลป็นคนดีของประเทศชาตินี่คือจุดมุ่งหมายของเรียนนราธิวาส

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น