อบต.ไสไทย จัดโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในตำบลไสไทย
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่อาคารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ประจำปี 2563 โดยมีนายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายมาโนช พรหมดวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วม อาทิผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ เกษตรอำเภอเมืองกระบี่ พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ ประมงอำเภอเมืองกระบี่ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกระบี่ หัวหน้าศูนย์ กศน.ตำบลไสไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มแม่บ้านตำบลไสไทย กลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วม
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า ประชาชนในตำบลไสไทย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมันและการท่องเที่ยว ซึ่งมีความแน่นอนทางด้านราคา รวมถึงผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคม และผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้เล็งเห็นถึงคามสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ประจำปี 2563 กุ้งส้ม ปลาส้ม และปลาหวาน ให้กับกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนทั่วไปผู้สนใจ จำนวน 50 คน โดยใช้เวลาในการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน ระว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงงานจังหวัดกระบี่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเองได้ พร้อมทั้งจำหน่ายในนามกลุ่มอาชีพ สามารถจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดกระบี่ ประกอบกับที่ตั้งของกลุ่มอยู่บนถนนเส้นทางหลักสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด จึงคาดว่าการจัดโครงการครั้งนี้ จะส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น