นายอำเภอเมืองกระบี่ พร้อมผู้นำท้องถิ่น ชุมชน กลุ่มสตรี เยาวชน ร่วมแรงลงแขกปักดำข้าวพันธุ์สังข์หยด ในแปลงนาสาธิต

นายอำเภอเมืองกระบี่ พร้อมผู้นำท้องถิ่น  ชุมชน  กลุ่มสตรี เยาวชน ร่วมแรงลงแขกปักดำข้าวพันธุ์สังข์หยด ในแปลงนาสาธิต กว่า1 ไร่  โครงการปลูกข้าวตำบลคลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อไว้กิน เหลือขาย  และส่งเสริมการท่องเที่ยว


     นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ พร้อมด้วยเกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกันแรงลงแขกปักดำพันธุ์ข้าวสังข์หยด ลงในแปลงนาสาธิต.   กว่า1 ไร่  พื้นที่ หมู่ที่1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบล 
     

สำหรับ ตำบลคลองประสงค์  มีลักษณะพื้นที่เป็นเกาะ มีทั้งหาดทรายและหาดเลน มีพื้นที่ซึ่งเหมาะกับการทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนข้าวนั้นได้มีการประกอบอาชีพเป็นระยะเวลานาน.  ผลผลิตที่ได้นำมาประกอบอาหารในครัวเรือน อีกส่วนนำออกไปขาย เป็นรายได้ให้กับเกษตรกร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ จึงได้จัดโครงการปลูกข้าวประจำตำบลคลองประสงค์ขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตร สืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลคลอง
ประสงค์อีกด้วย
      สำหรับตำบลคลองประสงค์  มีพื้นที่นาที่ชาวบ้านใช้ปลูก ประมาณกว่า 200ไร่. มีขนาด3 -15 ไร่ 
โดยปลูกข้าวพันธุ์สังหยดในนาของตน ในช่วงเดือนสิงหาคม และจะเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม ของทุกปี ซึ่งก็เริ่มทยอยปลูกกันแล้ว 

     นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ กล่าวว่า พื้นที่ตำบลคลองประสงค์เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการทำเกษตร มีจุดเด่น คือ การทำนาข้าวสองน้ำ และมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับการทำการเกษตรมาเป็นเวลานานและเป็นแสดงออกถึงความสมานสามัคคีของทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันในชุมชน อีกทั้งยังเป็นจุดดึงดูด เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในตำบลคลองประสงค์ อีกทางหนึ่งด้วย
ทีมข่าวกระแสใต้/รายงาน
---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น