โครงการ ธนารักษ์ประชารัฐ ร่วมกับอำเภอแม่สาย จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหา การบุกรุกที่ดิน

โครงการ ธนารักษ์ประชารัฐ ร่วมกับอำเภอแม่สาย จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหา การบุกรุกที่ดินราชพัสดุ 600 ไร่
/////////////////////////////////////
เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น  นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย  พร้อมด้วย นายมนตรี  บุญญาพงษ์พันธ์ (ผอ.สำนักกรมธนารักษ์เชียงราย) เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์เชียงราย หน่วยงานส่วนราชการแม่สายที่เกี่ยวข้อง  และพี่น้องประชาชน ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่บ้านดอยงาม ม.2  หมู่บ้านเวียงพาน ม.3  หมู่บ้านผาแตก ม.10  ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย  ได้เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุม พระเจ้าพรหมมหาราช  อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อจะได้หารือ และแก้ไขปัญหา ของการบุกรุก และการครอบครองที่ใช้ประโยชน์ ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข  ชร. 1154  กว่า 600 ไร่  ให้กับพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับเรื่องที่ดินราชพัสดุ และที่อยู่อาศัย เป็นบ้านเรือน ตึกอาคารพาณิชย์ ไร่สวนการเกษตร โดยจะดำเนินการให้ประชาชนยื่นขอคำร้องเช่าที่ราชพัสดุ – และรางวัดสอบสวนสิทธิของผู้ครอบครองที่ดินราชพัสดุ แต่มีข้อเขื่อนไขตามที่เข้าอยู่อาศัยดังนี้ 1.ต้องเข้าอยู่อาศัยบุกรุกในที่ดินราชพัสดุดังกล่าวก่อนวันที่ 4 ต.ค. 2546  2. ถ้าหากเข้าอยู่อาศัยบุกรุกในที่ดินราชพัสดุดังกล่าวหลังวันที่ 4 ต.ค. 2546 จะถูกดำเนินคดีตามกกหมาย  3. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า กรณีถ้าหากเข้าอยู่อาศัยบุกรุกในที่ดินราชพัสดุก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2527 และมีเขื่อนไขอัตราค่าผ่อนปรน ตามสภาพพื้นที่ – ยกเว้นค่าเสียหาย  4.ถ้ามีการยื่นคำร้องเอกสารและเข้าหลักเกณฑ์ถูกต้อง ตามการขอเช่าที่ดินราชพัสดุ จะต้องมีการติดประกาศไว้ 30 วัน เพื่อให้ผุ้มีส่วนได้เสียคัดค้านได้  4.ขั้นตอนชำระค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ของการเช่าที่ราชพัสดุ  5.รับสัญญาเช่า ที่ดินราชพัสดุ ตามที่ได้ยื่นขอเช่าจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ในรูปแบบ 1.เช่าที่ดินราชพัสดุทำการเกษตรจะได้รับสัญญาเช่าเล่มเขียว  2. เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างทั่วไปจะได้รับสัญญาเช่า เล่มสีขาว  3. เช่าที่ดินราชพัสดุที่อยู่อาศัยบ้านเรือนจะได้รับสัญญาเช่าเล่มเหลือง  4. เช่าที่ดินราชพัสดุปลูกสร้างตึกอาคารเชิงพาณิชย์  โรงงานอุตสาหกรรม  การทำเกษตรเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม  จะได้รับสัญญาเช่าเล่มแดง    
โดยผู้ครอบครองที่เข้าอยู่อาศัยจะต้องมีเอกสารหลักฐานในการครอบครองที่ดิน ก่อนวันที่ 4 ต.ค. 2546 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสํารวจที่ราชพัสดุ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายของที่ดินราชพัสดุที่กำหนดเอาไว้
ส่วนด้านวาระการประชุม โครงการ ธนารักษ์ประชารัฐ ร่วมกับอำเภอแม่สาย เพื่อหารือแก้ไขปัญหาในวันนี้  ในเรื่องการบุกรุกที่ดินราชพัสดุกว่า 600 ไร่ ในเขตหมู่บ้าน ดอยงาม เวียงพาน ผาแตก ทั้ง 3 หมู่บ้านใน ต.เวียงพางคำ เจ้าหน้าหน้าที่ธนารักษ์จังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการ ได้ข้อสรุปดังนี้ จะได้ดำเนินการให้ประชาชนที่เข้าไปบุกรุกที่ราชพัสดุและเข้าไปอยู่อาศัย กรองยื่นคำร้องขอเช่าต่อกรมธนารักษ์เชียงราย และส่งเอกสารให้กับผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) ที่ตนเองอาศัยอยู่ แล้วทางเจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบจะได้นำส่ง ให้กับทางเจ้าหน้าหน้าที่ธนารักษ์จังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องขอเช่าที่ดินราชพัสดุ และติดประกาศแจ้งให้ทราบตามกฎหมาย ซึ่งที่ดินราชพัสดุกว่า 600 ไร่ พื้นที่แปลง ชร.1154  ในเขต ต.เวียงพางคำ ทางเจ้าหน้าที่ราชพัสดุ  - คณะกรรมการตรวจสอบ ได้วางโครงสำรวจในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1,000 ราย และปีงบประมาณ 2564 อีก 1,000 ราย ให้แล้วเสร็จตามโครงการที่วางเอาไว้
///////////////////////////////////////////
สายฝนลุ่มแม่น้ำสาย – ข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์
อรยา ใหม่มามูล (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) ฝึกงานข่าว ศูนย์ข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์-สำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ    //////// รายงาน ///////////////
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น