อบต.ไสไทย จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมกระบี่ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิดโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยมีนายมาโนช พรหมดวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวรายงาน มีนายภูสิต น่าเยี่ยม รองประธานสภา อบต.ไสไทย นายณัฐวุฒิ ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไสไทย ผู้อำนวยการกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 7 และประชาชนทั่วไปในตำบลไสไทย เข้าร่วม มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย เป็นวิทยากร
นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และมติที่ประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่ มีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 และประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน เพื่อเป็นการสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตรและเด็กทารกแรกเกิด ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสม มีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ช่วยให้แม่และเด็กมีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถให้ความรู้และช่วยรณรงค์ เพื่อลดโอกาสการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก รวมถึงตื่นตัวในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลไสไทย ได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีตลอดไป
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น