คลิป ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 ลงพื้นที่ นราธิวาส

---ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) และคณะฯ ตรวจติดตามราชการแบบบูรณการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดนราธิวาส
          


 นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 7 พร้อมด้วย นายราชิต  สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  นางสาวอังคณา  ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายพีรศักดิ์  รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามราชการแบบบูรณการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563  เพื่อติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และการติดตามผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาโดยกระบวนการ

(Government Inovation Lab) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ การเกษตรสร้างมูลค่า, การจัดการที่ดินทำกินเพื่อชุมชน , การพัฒนาชุมชนเมือง, การตรวจราชการตามมาตรา  34 แห่งราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551, โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า, การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด – 19 , การติดตามผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาโดยกระบวนการ (Government Inovation Lab) โดยมี นางพาตีเมาะ  สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนราธิวาส ให้ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ และก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน
           โดยในวันที่ (24 ส.ค. 63 ) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต พร้อมคณะได้เดินทางไปติดตามงาน/โครงการ การพัฒนาชุมชนเมือง เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ พื้นที่ คลองชุมชนยะกัง อ.เมืองนราธิวาส หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส ณ บ้านนายสมาน ผ่านพรม ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส เพื่อติดตามโครงการเกษตรสร้างมูลค่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส  
-----------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น