จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ศาลากลางกระบี่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ศาลากลางกระบี่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินีให้สมเป็นสถานที่ราชการ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563  ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยจิตอาสาหน่วยพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 150 คนร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยมาตลอด ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข มีความรักความสามัคคีรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ในการพัฒนาประเทศไทย ให้มีความมั่นคงยั่งยืน และยืนหยัดมาจนถึงปัจจุบันโยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
การปรับภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดกระบี่ครั้งนี้ เป็นการด้วยการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม่ เก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดลานเอนกประสงค์ ขัดถูกคราบใคร ในบริเวณศาลากลางจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังเก่า พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ และกำแพงประวัติศาสตร์จังหวัดกระบี่ รวมเนื้อที่ 25 ไร่ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดความสวยงามน่ามองน่าดู สมกับเป็นสถานที่ราชการสำคัญของจังหวัด เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางผ่านไปมาและมาติดต่อราชการ เกิดความพึงพอใจในความสวยงาม ความสะอาด ความมีระเบียบสดุดตาแก่ผู้พบเห็น
 สำหรับโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจหน่วยพระราชทาน เป็นโครงการตามแนวพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานขึ้นโดยมั่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความรักความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนโดยส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสถาบันหลักของชาติคือ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ...
กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง. รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น