เกษตรอำเภอเมืองกระบี่เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม "โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"

เกษตรอำเภอเมืองกระบี่เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม  
"โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"  เริ่ม  27  สิงหาคม นี้


นายสุเทพ  หนูรุ่น  เกษตรอำเภอเมืองกระบี่ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนิน "โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"  โดยรับสมัครพร้อมกันทั่วทั้งประเทศตั้งแต่วันที่  27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563  ซึ่งโครงการดังกล่าว มติ ครม. ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำทำการเกษตร และพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
สำหรับอำเภอเมืองกระบี่มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 2 ตำบล คือ ต.กระบี่ใหญ่ และ ต.ปากน้ำ  เกษตรกรเข้าร่วมโครงการตำบลละ 16 ราย  พื้นที่ไม่น้อยกว่ารายละ 3 ไร่  และจ้างแรงงานตำบลละ  8  ราย


โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด  คือ ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี  พื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ และเป็นที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมายและต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อดำเนินโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ๗ ปี 

สำหรับผู้รับจ้างงานก็ต้องเป็นเกษตรกร หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อายุระหว่าง 18-60 ปีบริบูรณ์ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นข้าราชการประจำ ข้าราชการบำนาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง กรมที่มีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นลูกจ้างเอกชนไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง  ต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงแปลงตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรกรและผู้รับจ้างงานที่มีคุณสมบัติ และสนใจเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ ต.กระบี่ใหญ่ และ  ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่  สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ ตั้งแต่วันที่  27  สิงหาคม - 9  กันยายน  2563   ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-656-018
กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง. รายงาน

--------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น