เกษตรจังหวัดกระบี่ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ทำการเกษตรตามหลักยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมัน

เกษตรจังหวัดกระบี่ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ทำการเกษตรตามหลักยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมัน ลดความเสี่ยงเรื่องราคาสินค้าเกษตรที่มีความผันผวน 

  นายอนุชา    ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่กล่าวถึงยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันของจังหวัดกระบี่ว่า  จังหวัดกระบี่มีสินค้าเกษตรที่เป็นหลักคือปาล์มน้ำมันจึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาปาล์มน้ำมันไว้ 4 ด้านได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต  การเพิ่มผลผลิต  การพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมัน  และการเพิ่มกิจกรรมทางเลือกหรือปลูกพืชชนิดอื่นเสริมในสวนปาล์มน้ำมัน เช่น สละ โกโก้ กาแฟ   เป็นการลดพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันลงบางส่วน โดยมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชทางเลือกที่มีทิศทางการตลาดที่ดีกว่า สมมุติว่าชาวสวนปาล์มน้ำมันที่มีสวนปาล์มน้ำมันอยู่จำนวน 50 ไร่อาจจะเป็นปาล์มมีอายุมากที่ให้ผลผลิตน้อย หรือมีการล้มปาล์มเพื่อปลูกใหม่ทดแทน ก็ให้แบ่งพื้นที่ของสวนปาล์มน้ำมันออกประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อนำมาปลูกพืชที่มีลู่ทางทางการตลาดที่ดีกว่า เข้ามาปลูกแซมในสวนปาล์มน้ำมัน ทำให้เกษตรกรมีการเพิ่มรายได้ขึ้น เช่นสวนสละของ
นายจรัส  ประทุมสุวรรณ์   อายุ 74 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 47 หมู่ 5 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ที่มีการแบ่งพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันจาก 12 ไร่มาทำสวนสละพันธุ์เนินวง กับพันธุ์สุมาลี เมื่อปลูกไปประมาณ 3-4 ปี ก็เริ่มให้ผลผลิต สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่า 5 แสนบาท/ปี เป็นการลดความเสี่ยงให้แก่เกษตรกร เพราะในปัจจุบันราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวน 
   สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่จึงได้เข้าไปส่งเสริม  ทำความเข้าใจ และสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ได้มีความรู้ในเรื่องของทิศทางการตลาด นอกจากความรู้ในเรื่องของการผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียว เป็นการลดความเสี่ยงอีกทางหนึ่งด้วย
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น