คลิป | สมาคมไทฟา กระบี่ จัดกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 63 ครั้งที่ 21สมาคมไทฟา กระบี่ จัดกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 63 ครั้งที่ 21
อันจะนำมาซึ่งการให้บริการแก่ผู้ถือกรมธรรม์อย่างถูกต้องต่อไป โดยในงานดังกล่าวมีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดยภาคการบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต และเหล่ากาชาดกระบี่ เป็นกิจกรรมการสร้างสาธารณะกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิภลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารต้นกล้า ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ได้ผู้บริจาคโลหิต 149 ราย ได้ปริมาณโลหิตจำนวน 67,050 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 9 ราย และอวัยวะ 8 ราย ให้กับสภากาชาดไทย
และวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 @13.00-16.00 : จะเป็นกิจกรรมแบ่งปันความสุขสู่น้องๆ นักเรียน ครูอาจารย์ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย การดูแลสุขภาพให้ห่างไกลการเจ็บป่วย และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์ตู้ยา และบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ A/H3N2 B/วอชิงตัน B/ภูเก็ต โดยภาคีเครือข่ายประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) จังหวัดกระบี่ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดกระบี่(Thaifa Krabi) บริษัทประกันชีวิตทั้ง 11 บริษัทสมาชิก โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพ อุตสาหกรรมประกันภัย
: เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ ยกระดับมาตรฐานการ
ดำเนินธุรกิจประกันภัย ยกระดับพฤตกิรรมทางตลาดของ
ระบบประกันภัย
ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสร้างความรู้ และการเข้าถึงการประกันภัย
: เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย ส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ให้สอดคล้องกับความต้องการ
และความเสี่ยง ขยายช่องทางการเข้าถึงประกันภัยของ
ประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 3 การสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการแข่งขัน
: เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลาย การกำกับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย พัฒนาการการกำกับและกระบวนการ
ให้ความเห็นชอบ / อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย ส่งเสริมการ
เชื่อมโยงตลาดประกันภัย ในภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสร้างโครงสร้าง พื้นฐานด้านการประกันภัย
: พัฒนาและยกระดับการกำกับบุคลากรประกันภัย ให้เป็นมือ
อาชีพ เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและสารสนเทศ ผลักดัน
ให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือ บริหารความเสี่ยง เสริมสร้าง
ศักยภาพของหน่วยงานกำกับ
ทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วนประกอบด้วย
บริษัท เอไอเอ จำกัด
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัท กรุงไทยแอ๊กซ่า จำกัด(มหาชน)
บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด(มหาชน)
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต จำกัด

คุณไชยสิน เบญจอริยกุล (ร้านบิ๊กเบน)

คุณบุญเลี้ยง ตั้งชีววัฒนกุล(ร้านกระบี่โลหะกิจ)

หจก.กระบี่พืชผล

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นเนล

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น