อบต.ไสไทยจัดโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไสไทย รุ่นที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไสไทย รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผุ้สูงอายุตำบลไสไทย

            วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  นายชญณัท ขยันการ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิดโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไสไทย รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีนายนายสวัสดิ์ ร่าหีม ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลไสไทย กล่าวรายงาน มีนายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก นายบุญเลิศ ดำหาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายภูสิต น่าเยี่ยม รองประธานสภาฯ นายสุชาติ หมีนุ้ย เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายมาโนช พรหมดวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม อาทิ นายสุเทพ หนูรุ่น เกษตรอำเภอเมืองกระบี่ นายจุรีรัตน์ โพธิ์วิจิตร  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ นายตฤณ พรหมทอง ครู กศน.ตำบลไสไทย นายณัฐวุฒิ ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย และผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ เข้าร่วม           

นายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล    ไสไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ซึ่งเกิดจากความต้องการของผู้สูงอายุ และนโยบายของผู้บริหาร  นำโดยนายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลไสไทย ในทุกกลุ่มวัย และปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุ เพิ่มมากขึ้นทุกปี ถือเป็นการก้าวกระโดดสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึง ได้ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลไสไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดหลักสูตรและบูรณาการงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไสไทยขึ้น โดยกำหนดหลักสูตรการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2563 พบกลุ่มสัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวมระยะเวลา 5 สัปดาห์
เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์ของผู้สูงอายุ พัฒนาทักษะความรู้ ในสิ่งที่ผู้อายุในประเด็นที่จำเป็นต้องรู้ ควรรู้ และอยากรู้  ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าทันและมีความสุข สร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้เป็นต้นแบบ เป็นพลังของสังคม และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง 

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น