กระบี่ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัดมหาธาตุวชิรมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563


กระบี่ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัดมหาธาตุวชิรมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

พันตำรวจโทหม่อมโทหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็น ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดมหาธาตุวชิรมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ พระเจดีย์วัดมหาธาตุวชิรมงคล ต. นาเหนือ อำเภอ อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พันเอกชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ ( ท) ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน
โดยประธานและผู้เข้าร่วมพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการ จากนั้นประธานเปิดกรวยกระทรงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่พระองค์ได้พระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรักความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

จังหวัดกระบี่จึงได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน มาจัดกิจกรรมพัฒนา ทำคสามสะอาดบริเวณวัดมหาธาตุวชิรมงคล เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสำนึก ในการดูแลรักษาบ้านเมือง และสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริต่าง ๆ ตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร ที่ได้ทรงปฏิบัติภารกิจนานัปการ
จากนั้นประธานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคำปฏิญาณว่า เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จำนวน 3 ครั้ง เสร็จแล้วได้นำจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์โดยรอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์ และจุดต่าง ๆ ภายในบริเวณวัด โดยผู้เข้าร่วมพิธีปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดอย่างเข้มข้น
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น