สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2563 โดยมีนายบุญเลิศ ดำหาย เป็นประธาน มีนายภูสิต น่าเยี่ยม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายสุชาติ หมีนุ้ย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกอบต. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องพิจารณาหลายเรื่องด้วยกัน อาทิ เรื่องขอความเห็นชอบเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 แบ่งเป็น(เพิ่มเติม)โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม จำนวน 3 โครงการ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ รวมงบประมาณ 1,290,000 บาท การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงบัญชีครุภัณฑ์ , เรื่องขอความเห็นชอบขอคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ให้แก่นางปราณี ปานบุตร เป็นจำนวนเงิน 16,000 บาท , เรื่องขอความเห็นชอบรับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จำนวน 7 เครื่อง และเรื่องอื่นๆ เช่น รายงานผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เรื่องการจัดโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ปลาหวาน ปลาทูส้ม กุ้งส้ม จะดำเนินการในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ การจัดโครงการค่ายครอบครัวไสไทย สร้างสายใยสัมพันธ์ ประจำปี 2563 และโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 โดยทั้ง 2 โครงการจะดำเนินการร่วมกัน ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 ณ ไร่ปรีดา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ประชาชนมากที่สุด
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น