คลิป | มนร. ปฐมนิเทศการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก covid -19

มนร. ปฐมนิเทศการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid -19) ระยะที่ 2

วันที่ 29 มิ.ย.63 ที่ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   ผช.ศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid - 19 อว.สร้างงาน สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะมิติทางเศรษฐกิจ การชะลอตัวของเศรษฐกิจทำให้เกิดภาวะการว่างงานของประชาชนเป็นจำนวนมาก  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้ดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ระยะที่ 2 ไปสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานด้านต่างๆ ให้แก่แรงงาน อาทิ ทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน ทักษะทางการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมและทักษะเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อค้นหาศักยภาพและทุน อันรวมถึงทุนทางสังคม ทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่  ซึ้งมีอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลาในการจ้างงาน 3 เดือน เพื่อรองรับผู้ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตดังกล่าว เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่างๆ ให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ ตามภารกิจเฉพาะของหน่วยดำเนินการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่จะดำเนินงานในลักษณะการช่วยงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานนั้น ในพื้นที่ ตามชุมชนเมืองและชุมชนชนบท  โดยมีตัวอย่างการจ้างงานที่สำคัญ เช่น การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนที่สำคัญ รวมถึงการถ่ายทอดเผยแพร่และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต่อความต้องการ ปัญหา และอุปสรรค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ในพื้นที่ การติดต่อประสานงานกับประชาชนในพื้นที่ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ การทำการเกษตรและการประมงพื้นบ้าน การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน การท่องเที่ยวชุมชน การนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อไปถ่ายทอดหรือฝึกอบรมในชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญของท้องถิ่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า นโยบายของกระทรวง อว.เป็นต้นสังกัดของ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ก็อยากที่จะช่วยสนับสนุนหรือว่าช่วยเยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในการที่จะดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีโครงการในลักษณะของการเก็บข้อมูลต่างๆในพื้นที่นั้นๆเพื่อที่จะได้นำข้อมูลนั้นไปพัฒนาต่อไป ก็เป็นโอกาสของจังหวัดนราธิวาสที่เราได้มาถึง 600 อัตรา ด้วยกันแต่ส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการสำรวจข้อมูลต่างๆอย่างเช่นท่าทางด้านคณะแพทย์พยาบาลก็อาจจะเป็นข้อมูลทางด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ข้อมูลเหล่านี้ที่นำเรียนเมื่อสักครู่ว่าก็จะนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยก็มีหลากหลายคณะก็จะได้เอาข้อมูลที่หลากหลายนี้สรุปเป็นภาพรวมที่จะเสนอให้กับกระทรวงออกเพื่อดำเนินการต่อไป จากตัวอย่างที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 9000 บาท 3 เดือนแล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้อย่างเช่นในเรื่องของแนวทางในการสำรวจข้อมูลหรือถ้าหากว่าไปในขณะที่เคยทำก็อาจจะได้องค์ความรู้จากตรงนั้นด้วยอย่างเช่นคณะเกษตรและอาจจะได้ไปรู้แนวทางเกี่ยวกับข้อมูลหรือในเรื่องของการอาชีพทางด้านการเกษตรหรือทางด้านของช่างก็เช่นเดียวกันเพราะคิดว่าประชาชนมีแต่ได้กับได้ 

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น