About

Header Ads

ผู้ว่าฯพังงา เร่งส่วนท้องถิ่นจัดหาถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน พร้อมอุดหนุนสินค้าจากร้านค้าชุมชน

ผู้ว่าฯพังงา เร่งส่วนท้องถิ่นจัดหาถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน พร้อมอุดหนุนสินค้าจากร้านค้าชุมชน

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกๆด้าน ทั้งการตรวจสแกนและคัดกรองบุคคลที่เข้าออก การติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค การพิจารณาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดต่อไปอีกแบบจำเพาะสถานที่ การจัดทำโครงการเสริมสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในรูปแบบ worksShop
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ยังได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือในการแจกถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนของทุกส่วนท้องถิ่น ว่าดำเนินการไปถึงไหน อย่างไร พร้อมปัญหาอุปสรรคที่พบที่เกิดขึ้น สามารถแก้ไขได้หรือไม่ หากท้องถิ่นไหนยังไม่ดำเนินการให้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพราะปัญหาความเดือดร้องของประชาชนรอไม่ได้ อีกทั้งให้จัดหาสินค้าจากร้านค้าปลีกย่อยในพื้นที่ เพื่อเกิดการกระจายรายได้ไปยังร้านค้าในชุมชน ..... สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา/ข่าว
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น