About

Header Ads

สตูล-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการเข้มช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19

สตูล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการเข้มช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19
           นายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์จังหวัดสตูล ได้ร่วมพิธีมอบและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (covid-19) จำนวน 15 คน ซึ่งเป็นเป้าหมายอำเภอเมืองสตูล ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
  นายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์จังหวัดสตูล กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (covid-19) ประกอบกับนโยบายของจังหวัดสตูล ที่ต้องการให้มีมาตรการช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ได้บูรณาการร่วมกัน เห็นว่ามิติความมั่นคงด้านอาหารในสถานการณ์ดังกล่าวฯ เกษตรกรสามารถผลิตอาหารไว้สำหรับบริโภคเองภายในครัวเรือนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้การได้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ
           นายธนรัฐ โคจรานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (covid-19) จำนวน 110 ราย ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ สำหรับปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนเกษตรกรในครั้งนี้ประกอบด้วย 1.บ่อซีเมนต์ จำนวน 110 บ่อ สนับสนุนโดย สนง.สหกรณ์จังหวัดสตูล 2.พันธุ์ปลาดุก จำนวน 110 ถุง ๆ ละ 100 ตัว สนับสนุนโดยสนง.ประมงจังหวัดสตูล และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล 3.เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง และถั่วเขียว จำนวน 110 ชุด พร้อมสมุดบัญชีครัวเรือน 110 เล่ม สนับสนุนโดย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล 4.ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและสารเร่ง พด.จำนวน 110 ชุด สนับสนุนโดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล และ 5.ชุดอุปกรณ์เพาะถั่วงอกจำนวน 110 ชุด สนับสนุนโดย สนง.เกษตรจังหวัดสตูล นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านการสาธิต เอกสารประกอบการผลิต และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน เพื่อให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และใช้ข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้มีความมั่นคงทางด้านอาหารในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (covid-19) สำหรับ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และหรือบุคคลในครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสตูล ได้ร่วมสมทบทุนสาธารณประโยชน์เป็นการช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ได้สำรวจความต้องการไว้แล้วจะดำเนินการในลำดับถัดไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น