About

Header Ads

คลิป |นราฯซ้อมแผนการตอบโต้กรณีการแพร่ระบาด COVID-19

นราธิวาสเปิดแผนปฏิบัติการซักซ้อมแผนการตอบโต้กรณีการแพร่ระบาด COVID-19 เน้นรับมืออย่างรวดเร็วเมื่อเจอผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยหรือกลุ่มเสี่ยง ลดกระแพร่กระจายในวงกว้าง
         
วันที่ 20 มี.ค.63 ที่ด่านพรมแดนตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน เปิดปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) โดยมี ดร.อดิสันติ์ ภูวพิพัฒนวงศ์ นายด่านศุลกากรตากใบ พ.ต.ท.เฮรามาน เจ๊ะดี รองผกก.ป.สภ.ตากใบ ร.อ.ธนพัฒน์ บูรณะศักดิ์สกุล ผบ.ร้อย ร.15113 ฉก. นราธิวาส 30 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมปฎิบัติการซ้อมแผนฯในครั้งนี้
           ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่กำลังขยายพื้นที่การแพร่ระบาดในตอนนี้ ทำให้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจเกิดขึ้น จึงได้ร่วมมือกันจัดการประชุมซ้อมแผนในครั้งนี้ ประกอบกับความตั้งใจที่ได้เข้ามาร่วมการซ้อมแผนตอบโต้กรณีฉุกเฉิน เพื่อรับมือกรณีพบผู้ติดเชื้อ
          ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมจะได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ รวมถึงเตรียมพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้บูรณาการ และนำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถนำจุดอ่อนจากการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ไปปรับปรุงเพื่อการซ้อมแผนในครั้งต่อไป หรือนำไปประยุกต์ใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         ทั้งนี้การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 ได้มีการแพร่กระจายจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง และสถานการณ์ในขณะนี้ ได้เกิดการแพร่กระจายไปทั่วโลก ทำให้ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และความมั่นคงของประเททางคณะทำงานพัฒนาช่องทางพรมแดนตากใบ ได้ตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อม ในการรับมือกับแพร่ระบาดของโรคร้ายดังกล่าว จึงได้จัดซ้อมแผน ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรณีการระบาดโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
          ซึ่งด่านพรมแดนตากใบ ถือเป็นประตูบ้านและเป็นจุดผ่านแดนถาวรสากลที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส ตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก(WHO) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยจัดการซ้อม ณ สถานที่จริง เพื่อให้ทุกหน่วยงาน มีความรู้ มีความเข้าใจ มีทักษะวิธีการปฏิบัติ และทราบถึงหน้าที่ของตนเอง ให้สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่อีกด้วย
                                     

ข่าว /ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น