About

Header Ads

อบต.ไสไทย จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายหราบ หง้าฝา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายสุริยา กังวานเกียรติกุล ท้องถิ่นอำเภอเมืองกระบี่ ที่ปรึกษากองทุนฯ นายอาวุธ ไขแสง กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนฯและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วม
นายหราบ หง้าฝา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมโพธิ์ โครงการส่งเสริมทักษะ ว่ายน้ำเป็น เล่นได้ งบประมาณ 9,400 บาท สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ขอรับงบสนับสนุน โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) งบประมาณ 32,900 บาท การขออนุมัติปรับแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 การขอความเห็นชอบรายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ งบประมาณที่ได้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯต่อไป

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น