About

Header Ads

คลิป |เกษตกรสตูลรวมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่ปลูกจำปาดะ

สตูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯชื่นชม เกษตกรสตูลที่รวมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่ปลูกจำปาดะ ทำให้ผลผลิตดี มีตลาดรองรับ
           นายมนัส  กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2563 ณ แปลงใหญ่จำปาดะ ของนางอามีน๊ะ มาลิณี ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.ควนสะตอ อ.ควนโดน จ.สตูล โดยมีนางปิยรัตน์  ลัภกิตโร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดให้การต้อนรับ    โอกาสนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 ได้พบปะรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ซึ่งต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มีการสนับสนุนให้มีการแปรรูปผลผลิตและการส่งเสริมด้านการตลาด โดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าผ่านโลกออนไลน์ ด้วย
        สำหรับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นั้น เป็น 1 ในโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2563 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสตูลใน 12 ชนิดสินค้า ซึ่งจำปาดะเป็นไม้ผลชนิดแรกของจังหวัดสตูลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือGI และได้เข้าสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้การสนับนนุนทำให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการ ช่วยลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาด
            นายมนัส  กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 กล่าวว่า นโยบายการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นเกษตรแปลงใหญ่ เป็นนโยบาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรรวมตัวกันผลิตสินค้าทางการเกษตร ช่วยลดต้นทุนการผลิต และดำนเนินการด้านการตลาด เกษตกรสามารถจำหน่ายสินค้าราคาสูง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  สำหรับการมาดูแปลงจำปาดะในวันนี้ ซึ่งได้มีการพัฒนาจำปาดะพันธุ์พื้นเมือง จนได้พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีการบริหารจัดการที่ดีจนได้รับมาตรฐาน GAP เป็นสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยต่อการบริโภคตามหลักสากล มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี และรวมตัวกันขายสินค้าทั้งในตลาดปกติและตลาดออนไลน์ ทำให้ราคาขายเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของเกษตรกรที่ปลูกจำปาดะ ที่จังหวัดสตูล  ส่วนกรณีที่เกษตรกรได้เสนอให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตรนั้น ก็จะได้เสนอให้ทางกระทรวงฯจัดนักวิชาการ มาอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ในเรื่องการแปรรูป การถนอมสินค้าให้มีอายุยืนยาวขึ้น ซึ่งจะทำให้ช่วงที่ผลผลิตออกมามากก็จะขายได้ราคาสูง หรือขายนอกฤดูกาลได้
อย่างก็ตามก็ขอชื่นชมข้าราชการกระทรวงเกษตรฯที่ทุ่มเทในการทำงาน สนับสนุนส่งเสริมกลุ่ม และชื่นชมเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี ทำให้การสื่อสารระหว่างภาครัฐไปยังเกษตรกร หรือเกษตรกรมายังภาครัฐ ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น การช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้เกษตรกรจึงทำได้สะดวกยิ่งขึ้น
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น