About

Header Ads

สตูล (สสส.) จัดงานเสวนา "การหาแนวทางการเผยแพร่ ขยายผลชุดสื่อกิจกรรมและการสร้างความปลอดภัยจากบรุหรี่

สตูล (สสส.) จัดงานเสวนา ในหัวข้อ "การหาแนวทางการเผยแพร่ ขยายผลชุดสื่อกิจกรรมและการสร้างความปลอดภัยจากบรุหรี่มือสามและสุราให้กับเด็กๆ ในจังหวัดสตูล
          สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเสวนา ในหัวข้อ "การหาแนวทางการเผยแพร่ ขยายผลชุดสื่อกิจกรรมและการสร้างความปลอดภัยจากบรุหรี่มือสามและสุราให้กับเด็กๆ ในจังหวัดสตูล " นำโดย ดร.อัญญมณี บุญชื่อ หัวหน้าโครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่หรือสุรา , นายประเจิด ต่ายตระเวณ ปลัดอวุโส อำเภอทุ่งหว้า , นายกอเฉ็ม หมื่นเหม รอง ผอ.สพป.สตูล , นางมาริหยาม เหมนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุใด , นางวรรธิภา คมขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ , นางอรรถยา อารีกุล ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต , นายธีระยุทธ ชาตรี นักวิชาการศึกษา/สนง.ศึกษาธิการ จ.สตูล , นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ นายก อบต.นาทอน , ร่วมเสวนาฯ ณ ห้องประชุม เดอะชีวาเลย์ บิช รีสอร์ท อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
       ดร.อัญญมณี บุญชื่อ หัวหน้าโครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่หรือสุรา กล่าวว่า โครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่และสุรา (โครงการอาสา) มีวัตถุประสงค์ในการวางรากฐานความเข้าใจที่ถูกต้อง และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อสิ่งตั้งต้นที่จะนำไปสู่ยาเสพติด คือ บุหรี่และสุรา สำหรับเด็กวัยอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้นอันเป็นวัยของการวางรากฐานทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยมที่ฝังลึก และมีผลต่อการดำเนินชีวิตเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ให้รู้เท่าทันสื่อ หรือโฆษณาชวนเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องเหล้าบุหรี่ ที่นำไปสู่ความเข้าใจที่ผิดต่อตนเองและต่อสังคม สร้างภูมิคุ้มกันจากเหล้าบุหรี่ ด้วยวิธีการคิดเชิงบวกในการจัดการความเครียดในทางสร้างสรรค์กับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย หรือท้าทายแบบต่าง ๆ ผ่านการแก้ปัญหาผ่านปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในบรรยากาศของความรัก ความผูกพันระหว่างเด็ก ครู และผู้ใหญ่ในชุมชน
          นอกจากนี้ ทางโครงการฯ จึงได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดสตูล จัดงานเสวนา "การหาแนวทางการเผยแพร่ ขยายผลชุดสื่อกิจกรรม และการสร้างความปลอดภัยจากบรุหรี่มือสามและสุรา ให้กับเด็ก ๆ ในจังหวัดสตูล" เพื่อขยายผลการดำเนินการการพัฒนาชุดสื่อกิจกรรมของโครงการฯ ที่ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดสตูล เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กอนุบาลและนักเรียนวัยประถมศึกษาตอนต้น ให้เกิดการใช้จริงจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ๆ ในจังหวัดสตูล อีกด้วย
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น