About

Header Ads

คลิป |วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมการทำหน้ากากผ้า

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมการทำหน้ากากผ้า

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมการทำหน้ากากผ้า ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิค-19” ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “จากวิกฤติการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือเชื้อโควิท-19 ที่มีความรุนแรงขึ้นไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในวงแคบได้ และทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการให้ความรู้ในการป้องกันการนำเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งล่าสุดได้พบผู้ป่วยในจังหวัดนราธิวาสจำนวน 2 คน ทำให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นในการป้องกันตัวเองมากยิ่งขึ้นทำให้ความต้องการในการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการขาดแขลนหน้ากากอนามัยขึ้นดังนั้นวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดกิจกรรมการทำหน้ากากผ้าขึ้นมาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก” นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กล่าวว่า “กิจกรรมการทำหน้ากากผ้าเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิค-19 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันไวรัสโควิค-19
การให้ความรู้และเทคนิคในการทำหน้ากากอนามัยเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตหน้ากากอนามัยใช้เองได้ การให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือเชื้อโควิท-19 มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และควรทำอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการช่วยในการป้องกันการเกิดโรคโควิท-19 ที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย และที่สำคัญหน้ากากอนามัยที่มีความจำเป็นในการป้องกันการติดโรคขาดตลาดและมีความต้องการเป็นอย่างสูงทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้ามาอบรมในวันนี้จะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้คนใกล้ตัวและนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ต่อไป

ข่าว./ซาการียา ดอเลาะ จ,นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น