About

Header Ads

สภ.ตันหยงจัดโครงการสร้างเครื่อข่ายการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

นราธิวาส - สภ.ตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ จัดโครงการสร้างเครื่อข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

     ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรตันหยง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่สำคัญจะ มีความสลับซับซ้อนหลากหลายสภาพปัญหา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการประทุษร้าย ต่อชีวิต ร่างกาย เพศ ทุกๆประเภทของปัญหาอาชญากรรม จะมาเกี่ยวเนื่องกับ การประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ / สังคม การเมือง /วัฒนธรรม และเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารที่ค่อนข้างรวดเร็ว ทำให้มี ความซับซ้อนพัฒนารูปแบบมากขึ้น รวมทั้งปัจจัยทางธรรมชาติที่ส่งผล ต่อการเกิด ปัญหาอาชญากรรม มีทั้งความขัดแย้งทางสังคม ปัญหาสุขภาพจิตของคน นำสู่ซึ่ง โครงสร้างของสังคมต้องเปลี่ยนไป ประการสำคัญทำให้โครงสร้างของปัญหา อาชญากรรมนั้น ต้องเปลี่ยนตามไปด้วย ผลกระทบก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย ในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือ ตำรวจ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระทำผิด เพื่อรักษาความสงบ เรียบร้อยและความเป็นมาตรฐานของสังคม ในแต่ละพื้นที่จำเป็นต้องมีภารกิจงาน เพิ่มมากขึ้นในทุกมิติ ปัญหาอุปสรรคสำคัญที่ตามมาคือ กำลังเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ในการดูแลพี่น้องประชาชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบูรณาการกับองค์กร ภาคประชาชนในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันเหตุอาชญากรรม ใน ชุมชนหมู่บ้านของตนเองให้มากที่สุด ด้วยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เด็ก ให้มาเป็นพลังและเยาวชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ขับเคลื่อนแบบยั่งยืนถาวรตลอดไป 

พร้อมนี้สถานีตำรวจภูธรตันหยง ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการสร้าง เครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมระดับ ตำบล จึงได้ประสานผู้นำชุมชนให้พิจารณาคัดเลือก ตัวแทนของพี่น้องประชาชน ที่มีภาวะผู้นำจากตำบลกะลุวอ และกะลุวอเหนือ มาเข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 105 คน

ข่าว/ ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น